ရက္ၾကာရွည္စြာ တည္းခိုေနထိုင္မႈ ကမ္းလွမ္းခ်က္

    စာရင်းသွင်းထားသည့် ပက်ကေ့ချ်တွဲများမရှိပါ။

  • ပူးေပါင္းပါဝင္ထားသည့္ ဟိုတယ္မ်ားအလိုက္ အခန္းမ်ား ကြဲျပားမႈရွိသည္။
  • ဤပရိုမိုးရွင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။
  • ဤပရိုမိုးရွင္းကို အျခားမည္သည့္ ေလ်ာ့ေဈးမ်ားသို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား မဆိုႏွင့္ ပူးတြဲအသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ေပ။
  • အခြန္ 10% VAT(စုစုေပါင္း 10%) တို႔မပါဝင္ေပ (Lotte hotel Seoul, Jeju, Busan - ဝန္ေဆာင္ေၾကး 10% ႏွင့္ အခြန္10% VAT တို႔မပါဝင္ေပ)
  • ၾကိဳတင္မွာယူမႈကို အျပီးစီးျပဳလုပ္ျပီးေနာက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ကာလကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ေပ။
  • ေနထိုင္သည့္ကာလကို ေျပာင္းလဲျဖည့္စြက္ရန္ ၾကိဳတင္မွာယူမႈအေဟာင္းကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၾကိဳတင္မွာယူမႈအသစ္ကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။