နအေိမျ Membership Privilege Rewards Program

အထူးအခြင့္အေရး ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ား

အထူးအခြင့္အေရး ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ား အစီအစဥ္သည္ Lotte Hotels & Resorts တြင္ သင္၏ တည္းခိုေနထိုင္မႈအတြက္ သင့္အား ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား ခ်ီးျမင့္ေပးသြားမည္။ သင္ ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား Lotte ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ Lotte အခြန္အခမဲ့ဆိုင္မ်ားတြင္ အခန္းမ်ားအတြက္၊ ထို႔ျပင္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားအတြက္ ေငြသားကဲ့သို႔ အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္။

အစီအစဥ္ လမ္းညႊန္

 • ပြိဳင့္အမွတ္ အမည္- P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား
 • ပြိဳင့္အမွတ္ တန္ဖိုး- ပြိဳင့္အမွတ္ 100 မွတ္ = 1 USD
 • ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား- ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္မႈမ်ားတြက္ သင္၏ အဖြဲ႕၀င္မႈအဆင့္အရ သင္ အသံုးျပဳေသာ ပမာဏ၏ 3-6% အား ရရွိမည္။
 • * အစားအေသာက္မ်ား ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ပမာဏမ်ားအား အခန္းခေကာက္ခံခ်ိန္တြင္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအျဖစ္ ခ်ီးျမင့္ေပးသြားမည္။
 • (တိုက္ရိုက္ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရယူေသာ တည္ေနရာမ်ားရွိ ၾကယ္ 5 ပြင့္ ဟိုတယ္မ်ား၌သာလွ်င္ အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေပမည္။)
 • ဥပမာ) 100 USD အား ေပးေခ်မႈျပဳလွ်င္ 3 – 6 USD တန္ဖိုးရွိသည့္ P ပြိဳင့္အမွတ္ 300 - 600 မွတ္အား ခ်ီးျမွင့္ခံရမည္။
 • * အခြန္ခမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအခေၾကးမ်ား မပါ၀င္ေပ
 • * အထူးအခြင့္အေရး ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားသည္ ၎တို႔အား သင္ ရရွိခဲ့သည့္ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး သံုးႏွစ္ျပည့္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္။

ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား/ေဗာက္ခ်ာ အသံု

အဆင့္အလိုက္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြ

 • • ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား - 3% တန္ဖိုးရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား + အပိုေဆာင္း 100% အား ရရွိသည္ (ေပးေခ်မႈျပဳေသာ ပမာဏ၏ 6% တန္ဖိုးရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ရရွိသည္)
 • •ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား - 3% တန္ဖိုးရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား + အပိုေဆာင္း 50% အား ရရွိသည္ (ေပးေခ်မႈျပဳေသာ ပမာဏ၏ 4.5% တန္ဖိုးရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ရရွိသည္)
 • • အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်း - 10% *
 • • SL သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - တည္းခိုေနထိုင္မႈ အေရအတြက္ (သံုးၾကိမ္)၊ ေနထိုင္မႈ ၾကာခ်ိန္ (ခုႏွစ္ ည)၊ အခန္းမ်ားအတြက္ ေငြရွင္းေပးေခ်မႈ ပမာဏ (2,000 USD)
 • • ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား - 3% တန္ဖိုးရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား + အပိုေဆာင္း 75% အား ရရွိသည္ (ေပးေခ်မႈျပဳေသာ ပမာဏ၏ 5.25% တန္ဖိုးရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ရရွိသည္)
 • • အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်း - 15% *
 • • အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်း - 5% *
 • • ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္စဥ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ၾကိဳဆိုပါသည္ *
 • • ဟိုတယ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း Club Lounge သို႔ အေဖာ္ ဧည့္သည္ တစ္ဦးအတြက္ အခမဲ့ ၀င္ေရာက္ခြင့္ (အသက္ 14 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။ ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေနေသာ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ သာလွ်င္။) *
 • • အခန္း အဆင့္ျမွင့္ျခင္းမ်ား (ဤကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ခ်က္ခ္အင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္၌ ရရွိႏိုင္ေသာ အခန္းေပၚတြင္ မူတည္ေပသည္။ Club Room အခန္းမ်ား ႏွင့္ Suite Room ခန္းမ်ားမွာ မပါ၀င္ေပ။)*
 • • GL သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - တည္းခိုေနထိုင္မႈ အေရအတြက္ (10 ၾကိမ္)၊ ေနထိုင္မႈ ၾကာခ်ိန္ (25 ည)၊ အခန္းမ်ားအတြက္ ေငြရွင္းေပးေခ်မႈ ပမာဏ (7,000 USD)
 • • ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား - 3% တန္ဖိုးရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား + အပိုေဆာင္း 100% အား ရရွိသည္ (ေပးေခ်မႈျပဳေသာ ပမာဏ၏ 6% တန္ဖိုးရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ရရွိသည္)
 • • အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်း - 20% *
 • • အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်း - 10% *
 • • ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္စဥ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ၾကိဳဆိုပါသည္ *
 • • ဟိုတယ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း Club Lounge သို႔ အေဖာ္ ဧည့္သည္ တစ္ဦးအတြက္ အခမဲ့ ၀င္ေရာက္ခြင့္ (အသက္ 14 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။ ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေနေသာ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ သာလွ်င္။) *
 • • အခန္း အဆင့္ျမွင့္ျခင္းမ်ား (ဤကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ခ်က္ခ္အင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္၌ ရရွိႏိုင္ေသာ အခန္းေပၚတြင္ မူတည္ေပသည္။ Club/Suite အခန္းမ်ား မပါ၀င္ေပ။)*
 • • ေန႔ခင္း 15:00 ေနာက္က်၍ ခ်က္ခ္ေအာက္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း (ဟိုတယ္၏ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္အား မရရွိႏိုင္လွ်င္ P ပြိဳင့္အမွတ္ 1,000 အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္။)*
 • • တစ္ႏွစ္လွ်င္ (တစ္ညတာ) တည္းခိုေနထိုင္ႏိုင္မႈ လက္ေဆာင္ တစ္ခု (Standard Double ခန္းအတြက္ ပြိဳင့္အမွတ္ 1 မွတ္အား ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မည္)
 • • PL သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - တည္းခိုေနထိုင္မႈ အေရအတြက္ (အၾကိမ္ 20)၊ ေနထိုင္မႈ ၾကာခ်ိန္ (ည 50)၊ အခန္းမ်ားအတြက္ ေငြရွင္းေပးေခ်မႈ ပမာဏ (15,000 USD)
 • * ယခင္ႏွစ္၏ ဇန္န၀ါရီလ 1 ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာလ 31 ရက္အထိ တစ္ႏွစ္တာတစ္ေလွ်ာက္ အသံုးျပဳမႈ မွတ္တမ္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ (ဟိုတယ္မွ ခ်က္ခ္ေအာက္ျပဳလုပ္မႈေပၚတြင္ အေျခခံကာ) တစ္ႏွစ္စီ၏ ပထမဆံုးေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အဆင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ိန္ညွိမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားေပမည္။
 • * ခေရပြင့္ (*) ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳထားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား Signiel ႏွင့္ ၾကယ္ 5 ပြင့္ ဟိုတယ္မ်ား (ဆိုး(လ္) (Seoul) ၊ World ၊ ဘူဆန္ (Busan) ၊ Jeju ၊ Ulsan ၊ ဟႏြိဳင္ (Hanoi) ၊ Legend Siagon ၊ ကြမ္ (Guam) ႏွင့္ ေမာ္စကို (Moscow)) တို႔တြင္ ကမ္းလွမ္း ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

အေထြေထြ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ

C'cafe စားေသာက္ဆိုင္တြင္ 10% ေလွ်ာ့ေစ်း

 • ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာခြဲမ်ား - Lotte City Hotel Mapo Naru ၊ Lotte City Hotel Gimpo ေလဆိပ္ (မနက္စာ မပါ၀င္ေပ)

ေရထဲဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ေဆာင္နာတြင္ 40% ေလွ်ာ့ေ

 • ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာခြဲမ်ား - Lotte Resort Buyeo (အသင္း၀င္မ်ားအတြက္သာလွ်င္)

Bondimasuel စားေသာက္ဆိုင္တြင္ 10% ေလွ်ာ့

 • ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာခြဲမ်ား - Lotte Resort Buyeo (အသင္း၀င္မ်ားအတြက္သာလွ်င္)

Lotte World Adventure သို႔ တစ္ေန႔တာလံုး

 • 20% ေလွ်ာ့ေစ်း (ဧည့္သည္ သံုးဦးအထိ)

Lotte အခြန္အခမဲ့ဆိုင္မ်ားအတြက္ Silver ကဒ

 • 5 - 10% ေလွ်ာ့ေစ်း (အခ်ိဳ႕ေသာ ဘရန္းတံဆိပ္မ်ား ႏွင့္ အိုင္တမ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ထားသည္)

Asiana Airlines ျဖင့္ ျပည္တြင္း ေလယာဥ္ပ်

 • အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ ကုဒ္ရွယ္ယာမ်ား မပါ၀င္ေပ။
 • ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ - 1588-8000
 • အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား ၾကိဳတင္ သတိေပးခ်က္မရွိဘဲ ကုမၸဏီမူ၀ါဒအရ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အသင္း၀င္ စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ လ

ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္အား ျဖည့္စြက္ျပီး အထူးအခြင့္အေရး ဆုခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ပါ၊
အြန္လိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းမွျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ခ်က္ခ္အင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။