နအေိမျ ကျွန်ုပ်၏ အသင်းဝင်ဖြစ်မှု အချက်အလက်များ ရမွတ္ေျပာင္းလဲေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း

ရမွတ္ေျပာင္းလဲေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း

သင္သည္ သင္၏ B- ရမွတ္မ်ားကို LH ရမွတ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ ပါသည္
B- ရမွတ္မ်ားႏွင့္ LH ရမွတ္မ်ားကို ၁ : ၁ အခ်ိဳးျဖင့္ေျပာင္းလဲေပးပါသည္
ေျပာင္းလဲေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈျပဳၿပီး ေနာက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ရက္ (၁၀) ရက္အတြင္း၌ ေျပာင္းလဲမႈ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ကို အီးေမးလ္ မွတစ္ဆင့္ သင့္ထံသို႔အသိေပးသြား

ရမွတ္ေျပာင္းလဲေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း
လက္ရွိ B ရမွတ္မ်ား
LH ရမွတ္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲရန္ B- ရမွတ္မ်ားအားထည့္သြင္းေပးပါ

※ It is possible to apply the point conversion in 1,000 Points. (1,000 B Points = 1,000 LH Points)

※ သင့္အေနျဖင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရယူေရးသင္၏အီးေမးလ္ လိပ္စာကို [အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအားေျပာင္းလဲပါ] ၌ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္

Edit password

If you convert B point to LH point, it will be available until December 31 of the following year

ဘြတ္ကာရမွတ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ထံ၌ေမးခြန္းမ်ား ရိွပါက Global Membership Manager ႀကီးၾကပ္သူထံသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ (တနလၤာမွ ေသာၾကာဖြင့္ရက္မ်ား - နံနက္ 09:00 KST နာရီ - ညေန 6:00 KST နာရီ (စေန၊တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား မပါဝင္ေပ))

TEL: +82 2 759 7671-4