နအေိမျ Membership LOTTE Hotel ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား

LOTTE Hotel ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္ အထူး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ LOTTE Hotels & Resorts ၏ အထူးအခြင့္အေရး ဆုခ်ီးျမင့္မႈ အစီအစဥ္ (ဤတြင္ ယခုမွစ၍ “ဤအစီအစဥ္” ဟူ၍ ေခၚဆို သံုးႏႈန္းသြားမည္) မွ ဆုမ်ား တို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ အားလံုးေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ LOTTE Hotels & Resorts ၏ တမူထူးျခားေသာ အျမင္ရႈေထာင့္အရျဖစ္ျပီး၊ ၎၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ LOTTE Hotels & Resorts သည္ ဤအစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဆုေၾကးမ်ား အစရွိသည္တို႔အား လုပ္ငန္းအတြင္းပိုင္း အေျခအေနမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ LOTTE Hotels & Resorts သို႔မဟုတ္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရရွိထားပါသည္။

အပိုဒ္ 1 အဖြဲ႕ ၀င္ဆိုင္ရာ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

 • 1. ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားအား အသံုးျပဳသည့္ အခြင့္ထူးခံ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ LOTTE Hotels & Resorts မွ စီစဥ္ထားေသာ အထူးအခြင့္အေရး ဆုခ်ီးျမင့္မႈမ်ား အစီအစဥ္ ႏွင့္ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ားျဖင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံသို႔ ကမ္းလွမ္း၊ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 • 2. LOTTE Hotels & Resorts ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား နယ္ပယ္ အတုိင္းအတာသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ပါသည္။
  • ① SIGNIEL Seoul
  • ② LOTTE Hotels & Resorts (ဆိုး(လ္) (Seoul)၊ World (Seoul Jamsil) ၊ ဘူဆန္ ၊ ေဂ်ဂ်ဴ (Jeju) ၊ အူလ္စန္ (Ulsan)၊ ဟႏြိဳင္ (Hanoi) ၊ Legend Saigon ၊ ကြမ္ (Guam)၊ ေမာ္စကို (Moscow) ၊ Saint Petersburg (စိန္႕ပီတာဘတ္) ၊ ရန္ကုုန္)
  • ③ L7 Hotels ဟိုတယ္မ်ား (Myeongdong ၊ Gangnam ၊ Hongdae)
  • ④ LOTTE City Hotels ဟိုတယ္မ်ား (Gimpo ေလဆိပ္၊ Seoul Guro ၊ Seoul Mapo ၊ Myeongdong ၊ Daejeon ၊ Jeju ၊ Ulsan ၊ Kinshicho)
  • ⑤ LOTTE Resorts အပန္းေျဖစခန္း (Buyeo ၊ Sokcho ၊ ARAI)
  • ⑥ အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္သြားမည့္ အျခား LOTTE Hotels & Resorts မ်ား
  • LOTTE New York Palace ၊ LOTTE City Hotel Tashkent Palace ႏွင့္ LOTTE Resort Jeju တို႔မွာ ၀န္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္အတြင္းမွ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။
 • 3. ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ “LOTTE အခြန္အခမဲ့ ဆိုင္မ်ား” သည္ ကိုးရီးယားအတြင္းရွိ ဆိုင္မ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အင္တာနက္ DFS ရွိ ဆိုင္ခြဲမ်ားျဖင့္ သက္ေရာက္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေပ။
 • 4. ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ အထူးအခြင့္အေရး ဆုခ်ီးျမင့္မႈ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား “P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား” ဟု ေခၚဆိုမည္။
 • 5. လုပ္ငန္းအတြင္းပိုင္း အေျခအေနမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ LOTTE Hotels & Resorts သို႔မဟုတ္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ P ပြိဳင့္အမွတ္စနစ္တို႔အား အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား လိုအပ္သလို အသိအမွတ္ျပဳသြားမည္။ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ၎ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အိုင္တမ္မ်ားအား ေဖာ္ျပပါေသာ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး 2 နည္း အား အသံုးျပဳ၍ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံသို႔ ၾကိဳတင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါမည္၊ နည္းလမ္းမ်ားမွာ - ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၊ ေရးသား သတိေပးခ်က္ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္။ သို႔ေသာ္ ပူးတြဲပါတနာ ေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္ဖက္သက္ ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေဒ၀ါလီခံရမႈ၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး ၀န္းက်င္အေျခအေန ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ၎အေျခအေန ေက်ာ္လြန္သြားျပီးသည့္ ေနာက္မွသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံသို႔ အသိေပးမႈ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚမႈ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အား လက္ခံရရွိျပီးသည့္ေနာက္ 1 လ အတြင္း မည္သည့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကိုမွ် တင္ျပလာခဲ့ျခင္း မရွိပါလွ်င္ ဤေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္မည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား သေဘာတူလက္ခံျခင္း မရွိေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနႏွင့္မူ ၎စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈျပဳသည့္ ရက္စြဲမွစ၍ 1 ႏွစ္တာအတြင္း ၎တို႔၏ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဆက္လက္ အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္။ ဤထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ အဆံုးသတ္ျပီးသည့္ ေနာက္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား မွန္သမွ်သည္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားမည္။
 • 6. LOTTE Hotels & Resorts သည္ဤအစီအစဥ္အား ရပ္စဲခဲ့ပါလွ်င္ ၎သည္ အဖြဲ႕၀င္ဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တို႔ အေပၚတြင္ ဖ်က္သိမ္းမႈမျပဳမီ အနည္းဆံုး 6 လ ၾကိဳတင္ျပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ ျပဳရမည္။ အနည္းဆံုးျဖင့္ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံသို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျပီး၊ ဤအခ်က္အလက္အား ၎တို႔ထံသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရေပမည္။
 • 7. ဤအစီအစဥ္ ရပ္စဲေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ 1 ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးအား ဆက္လက္ ကမ္းလွမ္း ေထာက္ပံ့ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 8. ဤအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္၏ ေနထိုင္အေျခခ်ရာ ဧရိယာမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၀င္၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား ဖ်က္သိမ္းေကာင္း ဖ်က္သိမ္းမည္ ။
 • 9. ဤအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္၏ ေနထိုင္အေျခခ်ရာ ဧရိယာမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၀င္၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား ဖ်က္သိမ္းေကာင္း ဖ်က္သိမ္းမည္။
 • 10. ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္မ်ားအား ကိုးကားျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ကိုးရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ထားေပသည္။
 • 11. ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပဋိပကၡ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခအေနမ်ားအား ပထမအၾကိမ္ အမႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ တရားစီရင္မႈ တရားရံုးသည္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ၏ ေတာင္ကိုးရီးယားရွိ ေနထိုင္ရာေနရာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေနရာအေပၚ တရားစီရင္မႈျပဳသည့္ တရားရံုး ျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္သည္ ေတာင္ကိုးရီးယား၌ ေနထိုင္ရာေနရာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မရွိပါလွ်င္ ပထမအၾကိမ္ အမႈစစ္ေဆးမႈအတြက္ တရားစီရင္မႈ တရားရံုးသည္ ဆိုးလ္ဗဟိုခရိုင္တရားရံုး (Seoul Central District Court) ျဖစ္ရမည္။

အပိုဒ္ 2 အဖြဲ႕၀င္ စာရင္းသြင္းမႈ ႏွင့္ အေကာင့္ ဖန္တီးမႈ

 • 1. အနည္းဆံုး အသက္ 19 ႏွစ္ ျပည့္ျပီးသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီသည္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ အခမဲ့ စာရင္းသြင္းေကာင္း သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးစီထံသို႔ အဖြဲ႕၀င္နံပါတ္ ႏွင့္ အေကာင့္တစ္ခုအား ေပးအပ္ထားမည္။
 • 2. အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ အဖြဲ႕၀င္အေကာင့္ တစ္ခုထက္ပိုျပီး ထားရွိျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။ အေကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါလွ်င္ (က်ပန္း ေရြးခ်ယ္ထားသည့္) တစ္ခုမွ လြဲ၍ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕၀င္ အေကာင့္မ်ားအား ဖ်က္ပစ္မည္။ ဖ်က္ပစ္ခံရေသာ အေကာင့္မ်ားေပၚတြင္ရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား က်န္ရွိေနေသာ အဖြဲ႕၀င္ အေကာင့္အတြင္းသို႔ ေပါင္းထည့္ေပးမည္။
 • 3. အဖြဲ႕၀င္ကဒ္အား ကုမၸဏီ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ပရင့္ထုတ္ရယူေကာင္း ရယူႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူႏိုင္ေပမည္။ အမွန္တကယ္ ကဒ္တစ္ခုအား ဆႏၵရွိပါလွ်င္ ကုမၸဏီ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။ ေပးပို႔မႈသည္ အနည္းဆံုး ရက္သတၱပတ္ 2~4 ပတ္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ျပီး၊ စာတိုက္ျဖင့္ ေပးပို႔ေပမည္။
 • 4. စာရင္းသြင္းမႈ ကာလအတြင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား တတိယေျမာက္ ပါတီအဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ ဖြင့္ဟမႈ ျပဳမည္၊ မျပဳမည္ဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ရႏိုင္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ မေပးထားလွ်င္ LOTTE Hotels &Resorts ၏ တြဲဖက္ပါတနာ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ား၊ LOTTE အခြန္အခမဲ့ ဆိုင္မ်ား အစရွိသည္တို႔အတြက္ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ရယူ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ၊ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ တြဲဖက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ကမ္းလွမ္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 5. အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဤအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိျပီး ကမ္းလွမ္း ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား၊ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားအား အလ်ဥ္းသင့္သလို စြန္႔ပစ္ပယ္ရွားျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။ အေမြရရွိမႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္ခံမႈ အေျခအေနမွလြဲ၍ မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္မဆို အျခားသူမ်ားထံသို႔ ၎တို႔အား ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္ေပ၊ ထို႔ျပင္ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အာမခံထားႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးလည္း ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိေပ။

အပိုဒ္ 3 အဖြဲ႕၀င္ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းမႈ

 • 1. အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ အထူး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ရရွိထားေသာ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး LOTTE Hotels & Resorts ထံသို႔ ေမးျမန္း၊ စံုစမ္းမႈျပဳႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးအား ရရွိထားျပီး၊ LOTTE Hotels & Resorts သည္လည္း အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အသံုး၀င္ေသာ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ရရွိေသာ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၎တို႔ သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆေသာ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ အဖြဲ႕၀င္ထံသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳေကာင္း ျပဳမည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အီးေမးလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ SMS ႏွင့္ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ေပးပို႔မႈမ်ားအား လက္ခံရယူရန္ သေဘာတူညီျခင္း မရွိပါလွ်င္ LOTTE Hotels & Resorts သည္ စာတိုက္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ သို႔မဟုတ္ ၾကန္႔ၾကာမႈတို႔၏ ရလဒ္အျဖစ္ အဆိုပါအဖြဲ႕၀င္ ေတြ႕ ၾကံဳရမည္ ျဖစ္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ေပ။
 • 2. လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္၏ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ LOTTE Hotels & Resorts သို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အဆိုပါေသာ အခ်က္အလက္အား အေၾကာင္းၾကားရန္ ၎တို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ၎တို႔ ေတြ႕ ၾကံဳရေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ၎အဖြဲ႕၀င္ထံ၌သာလွ်င္ တာ၀န္ရွိမည္။
 • 3. ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားသည္ ၎တို႔အား ရရွိျပီးခ်ိန္မွ 3 ႏွစ္ ျပည့္ျပီးေနာက္တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးသည္ ၎အဖြဲ႕၀င္ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္အထိ ဆက္လက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူသည္ LOTTE Hotels & Resorts ေၾကာင့္ဟု မယူဆႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ပါလွ်င္ ပြိဳင့္ႏႈတ္ယူမႈျပဳခ်ိန္အထိ ၎၏ အသံုးမျပဳရေသးေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား အားလံုးသည္ ၎ႏႈတ္ထြက္မႈ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္။ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျပီးျဖစ္ေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ျပန္လည္ ရယူ၍ မရႏိုင္ေပ၊ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 4. အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ အဖြဲ႕၀င္ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ား၊ အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာမ်ား အစရွိသည္တို႔အား တရား၀င္ အေၾကာင္းအရင္းမရွိဘဲ ေရာင္းခ်ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ဤအစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ဥပေဒမဲ့ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါလွ်င္ LOTTE Hotels & Resorts သည္ အဆိုပါအဖြဲ႕၀င္၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေကာင္း ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေပသည္။
 • 5. အပိုဒ္ 3 ႏွင့္ 4 တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈသည္ ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈ၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းမႈ ႏွင့္ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ား အသံုးျပဳမႈ တို႔ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
 • 6. ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ထဲတြင္ 1 ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ နာမည္စာရင္းေပး ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳဘဲ ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသံုးမျပဳေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သီးျခား၊ သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ အခ်က္အလက္ ျမင့္တင္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ကြန္ရက္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ၏ အပိုဒ္ 29 စာပိုဒ္ 2 မွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထိေရာက္ အက်ံဳး၀င္မႈ ရွိေသးေသာ သက္တမ္းႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအား လက္ခံရရွိေကာင္း ရရွိေပမည္။

အပိုဒ္ 4 ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား

 • 1. အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဤအစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္ေပသည္။ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ရယူျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ၊ ထို႔ျပင္ နံပါတ္ တစ္လံုးျဖင့္ ရရွိေသာ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား အျခား ပိုင္ရွင္တစ္ဦးထံမွ အျခားေသာ နံပါတ္တစ္ခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လဲလွယ္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရေပ။
 • 2. P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားသည္ စင္စစ္ အဖဲြ႕၀င္၏ ဟိုတယ္ေနထိုင္မႈ အျပီးေနာက္ US ေဒၚလာအျဖစ္ က်သင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္၏ အခန္းသို႔ ေကာက္ခံေသာ အခန္းခမ်ား ႏွင့္ အစားအေသာက္၊ ေဖ်ာ္ရည္ယမကာတို႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အဆင့္၏ စုစုေပါင္း ႏႈန္းထား (ေပးေခ်ရေသာ ပမာဏ၏ 3 -6% တန္ဖိုး) ႏွင့္အညီ ဆုခ်ီးျမင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဟိုတယ္မွ အသံုးျပဳေသာ သီးသန္႔ USD ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားသည္ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဤေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းအား ကုမၸဏီ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသြားမည္။
 • 3. ပြိဳင့္အမွတ္ 100 သည္ 1 USD ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်သည္။
 • 4. LOTTE Hotels & Resorts ၌ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူသည္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေနထိုင္ျပီးသည့္ေနာက္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား တြက္ခ်က္ရာတြင္ ၎ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား LOTTE Hotels & Resorts ရွိ ၎အဖြဲ႕၀င္မွ မိမိ၏ အဖြဲ႕၀င္ နံပါတ္ကိုျပသ၍ တိုက္ရိုက္၊ အျပည့္အ၀ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ပမာဏမ်ားသို႔ ကန္႔သတ္ထားေပသည္။ ၎ပမာဏအား အခန္းမ်ားသို႔ ေကာက္ခံထားလွ်င္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားအတြက္သာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား ခ်ီးျမင့္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူလွ်င္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 5. ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား ရရွိရန္စာရင္းသြင္းထားေသာ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ LOTTE Hotels & Resorts ၌ ၎တို႔၏ ေနထိုင္မႈအတြက္ ၎တို႔ ေပးေခ်ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား ရွိရမည္။ စာရင္းသြင္းထားေသာ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး မျဖစ္လာေသးမီ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 6. ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အိုင္တမ္မ်ားသည္ ပြိဳင့္အမွတ္ စုေဆာင္းရရွိမႈမွ ကင္းလႊတ္ထားေသာ အိုင္တမ္မ်ား။
  • ① အခမဲ့ ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အင္တာနက္ခ ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ ႏႈန္းထားမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလုိင္း ၀န္ထမ္း ႏႈန္းထားမ်ား၊ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ ၀န္ထမ္း ႏႈန္းထားမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အစုအသင္းမ်ားအတြက္ အုပ္စုလိုက္ ႏႈန္းထားမ်ား၊ စာခ်ဳပ္အခန္း ႏႈန္းထားမ်ား (သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားတစ္္ခုျဖင့္ ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္အားျဖင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္စံုတစ္ဦးတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြက္ ေရရွည္ အသံုးျပဳရန္ ဖယ္ခ်န္ထားေသာ အခန္းမ်ား)
  • ② ဟိုတယ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူမွ တိုက္ရိုက္ ေပးေခ်ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ ပမာဏမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ၊ ကြန္ဗင္းရွင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေပးေခ်ေသာ အခေၾကးမ်ား အားလံုး၊ တတိယပါတီအဖြဲ႕မ်ား ထံသို႔ ေပးေခ်ေသာ အခေၾကးမ်ား၊ အစရွိသျဖင့္)
  • ③ အခန္းမ်ားအတြင္း ဖုန္း သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အခေၾကးမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ အျခားေသာ အခေၾကးမ်ား၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္၀န္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အခေၾကးမ်ား၊ ေပးေခ်ရေသာ TV ၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးစင္တာ၊ အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ လက္လီ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူမႈအတြက္ အခေၾကးမ်ား၊ အခြန္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ား ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အခေၾကးမ်ား
  • ④ ကားငွားရမ္းမႈ ရယူျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အမွာစကား အစရွိသည္တို႔ကို ရယူျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရယူျခင္းတို႔အတြက္ အခေၾကးမ်ား၊ ဟိုတယ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ဆိုင္မ်ားမွ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယမကာမ်ားအတြက္ အခေၾကးမ်ား
  • ⑤ က်န္းမာၾကံ႕ ခိုင္ေရး စင္တာ၊ ေဆာင္နာ ေခၚ ေပါင္းခံ ေခၽြးထုတ္သည့္ ေပါင္းခံအိမ္၊ ေရပူစမ္း သို႔မဟုတ္ ကာစီႏို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အခေၾကးမ်ား
  • ⑥ ဟိုတယ္ရွိ အစမ္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အခေၾကးမ်ား
  • ⑦ မက္လံုးဆြဲေဆာင္မႈမ်ား မပါ၀င္ေသာ အတြဲ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အခေၾကးမ်ား၊ အခမဲ့ ေနထိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ အစားအေသာက္၊ ေဖ်ာ္ရည္ယမကာမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈျပင္ပ အခေၾကးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အားလံုးေသာ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးမႈ အခေၾကးမ်ား
  • ⑧ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေရာင္းခ်ေသာ ေဗာက္ခ်ာမ်ား ႏွင့္ ကူပြန္မ်ား
  • ⑨ အဖြဲ႕၀င္ေၾကးမ်ား ႏွင့္ ကဒ္သည္ LOTTE Hotels & Resorts တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈအားျဖင့္ စီမံလည္ပတ္ေသာ အထူး အစီအစဥ္မ်ား အားလံုးအား ၀ယ္ယူေပးသည္၊ ဤတြင္ ကိုယ္လက္က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေရး စင္တာ ႏွင့္ Trevi ကလပ္ ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး၊ ထို႔ျပင္ ဟုိတယ္ လက္ေဆာင္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ား၊ ဘူေဖး လက္မွတ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ေဗာက္ခ်ာမ်ား အတြက္ ပမာဏမ်ား ၀ယ္ယူသည္။
  • ⑩ အဖြဲ႕၀င္အျပင္ အျခားေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ပမာဏမ်ား
 • 7. အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူသည္ ဟိုတယ္တြင္ ေနထုိင္လွ်င္ ၎တစ္ေန႔တည္း၌ အခန္း 3 ခန္းအထိ ေနထိုင္မႈမ်ားအတြက္ P ပြိဳင့္ရမွတ္မ်ားအား ဆုေၾကးခ်ီးျမင့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခန္းမ်ားအား အဖြဲ႕၀င္၏ အမည္ျဖင့္ ၾကိဳတင္ မွာယူထားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူသာလွ်င္ ၎အခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ အားလံုးေသာ အခန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အျပည့္အ၀အား အဖြဲ႕၀င္မွ ေပးေခ်ရမည္။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူမွ အခန္းတစ္ခန္းအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ရက္အေရအတြက္၊ အသံုးျပဳေသာ အၾကိမ္ အေရအတြက္ ႏွင့္ အခန္းခပမာဏတို႔သည္ အဆင့္သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားသို႔ သက္ေရာက္မႈရွိေပသည္။
 • 8. စာရင္းႏႈတ္ထြက္ခြာသည့္ေန႔တြင္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း LOTTE City Hotel Kinshicho ႏွင့္ LOTTE Resorts (Buyeo ၊ Sokcho) တို႔မွ ေပးေခ်မႈ ပမာဏမ်ားအတြက္မူ စာရင္းႏႈတ္ထြက္ခြာျပီးသည့္ေနာက္မွ အလုပ္ရက္ 10 ရက္ အတြင္းတြင္ ပြိဳင့္ရမွတ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္မည္။
 • 9. လူ 2 ဦး သို႔မဟုတ္ အထက္သည္ 1 ခန္းတည္းတြင္ ေနထိုင္ပါလွ်င္ အခန္းမွာယူမႈျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ 1 ဦးထံသို႔သာလွ်င္ ပြိဳင့္အမွတ္ခ်ီးျမင့္မႈအား ကန္႔သတ္ထားမည္။
 • 10. အဖြဲ႕၀င္သည္ မိမိ၏ အဖြဲ႕၀င္နံပါတ္အား တင္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ေငြရွင္းမႈျပဳလုပ္သည့္ေန႔စြဲမွ 6 လ အတြင္း ကုမၸဏီ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုႏိုင္ျပီး၊ ၎ေနာက္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ခ်ီးျမင့္ေပးအပ္သြားမည္။
 • 11. ရရွိေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ေလေၾကာင္းလိုင္း မိုင္အေရအတြက္ (ေရြးခ်ယ္ရရွိသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား) ျဖင့္ ႏွစ္ဆပြားျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။
 • 12. SIGNIEL Seoul ၊ LOTTE Hotels & Resorts (ဆိုး(လ္) (Seoul)၊ World (Seoul Jamsil) ၊ ဘူဆန္ ၊ ေဂ်ဂ်ဴ (Jeju) ၊ အူလ္စန္ (Ulsan)၊ ဟႏြိဳင္ (Hanoi) ၊ Legend Saigon ၊ ကြမ္ (Guam)၊ ေမာ္စကို (Moscow) ၊ Saint Petersburg (စိန္႕ပီတာဘတ္) ၊ ရန္ကုုန္)၊ L7 ဟိုတယ္မ်ား (Myeongdong ၊ Gangnam ၊ Hongdae) ၊ LOTTE City ဟိုတယ္မ်ား (Gimpo Airport ၊ Seoul Guro ၊ Seoul Mapo ၊ Myeongdong ၊ Daejeon ၊ Jeju ၊ Ulsan ၊ Kinshicho) ႏွင့္ LOTTE အပန္းေျဖစခန္းမ်ား (Buyeo ၊ Sokcho ၊ ARAI) တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ျပီးသည့္ေနာက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခေၾကးအား ေပးေခ်မႈျပဳခ်ိန္၌သာလွ်င္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္။ LOTTE အခြန္အခမဲ့ ဆိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တြဲဖက္ပါတနာ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မိတ္ဖက္ျပဳထားသည့္ စတိုးဆိုင္မ်ား အစရွိသည္တို႔တြင္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 13. ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဖလွယ္မႈျပဳျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ ေသဆံုးသြားခဲ့လွ်င္ ၎ရရွိထားေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဆက္ခံ ရယူခြင့္ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အခြင့္အေရးမ်ားအား က်န္ရစ္သူ အနီးစပ္ဆံုးေသာ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔သာလွ်င္ (စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တင္ျပမႈႏွင့္အတူ) လႊဲေျပာင္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးမည္ ။
 • 14. ေရာင္းခ်လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းလိုက္ေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားသည္ ဤအစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပဳအမူပင္ျဖစ္ျပီး၊ ဖ်က္သိမ္း သို႔မဟုတ္ လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးခံရမည္။

အပိုဒ္ 5 ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား အသံုးျပဳမႈ

 • 1. ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား LOTTE Hotels & Resorts ႏွင့္ LOTTE အခြန္အခမဲ့ ဆိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အထူးအခြင့္အေရးကဒ္ (ယာယီကဒ္၊ မိုဘိုင္းကဒ္ သို႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ကဒ္) သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပံုပါ၀င္သည့္ ID အား ျပသရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူထံသို႔ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရေပမည္။
 • 2. အနည္းဆံုး ပြိဳင့္အမွတ္ 1,000 (10 USD) အား စုးေဆာင္းရရွိလာျပီဆိုလွ်င္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား LOTTE Hotels & Resorts ရွိ အစားအေသာက္မ်ား ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္၊ ထို႔ျပင္ အနည္းဆံုး ပြိဳင့္အမွတ္ 10,000 (100 USD) အား စုေဆာင္းရရွိျပီးလွ်င္ LOTTE အခြန္ အခမဲ့ ဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူမႈ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမည္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ ဘရန္းတံဆိပ္မ်ား ႏွင့္ အိုင္တမ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ထားေပသည္)
 • 3. ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ကိုးရီးယား ျပင္ပရွိ ေဒသမ်ားမွ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ၾကိဳတင္ျပီး ေဗာက္ခ်ာတစ္ေစာင္အား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။
 • 4. အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားအတြက္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား ႏွင့္ ေဗာက္ခ်ာမ်ားအား LOTTE Hotels & Resorts လက္ေအာက္၌ တိုက္ရိုက္ စီမံခန္႔ခြဲေသာ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္သာလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ားသည္ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္ေအာက္မွမဟုတ္ေသာ စတိုင္းဆိုင္မ်ားမွ ျဖစ္လွ်င္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား ႏွင့္ ေဗာက္ခ်ာမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ေပ။
 • 5. အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာမ်ားအား ကုမၸဏီ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူမွ အသံုးျပဳရန္ အတြက္သာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ျပီး၊ ေဗာက္ခ်ာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ ေဗာက္ခ်ာ အမ်ိဳးအစား (တန္ဖိုးယူနစ္မ်ား)၊ အဖြဲ႕၀င္နံပါတ္၊ အဖြဲ႕၀င္အမည္ ႏွင့္ အသံုးျပဳသူအမည္တို႔အား ေဖာ္ျပရမည္။
 • 6. ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ ေဗာက္ခ်ာသည္ ထုတ္ျပန္သည့္လမွစ၍ 1 ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္။
 • 7. အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူသည္ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ ေဗာက္ခ်ာတစ္ေစာင္အား ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆႏၵရွိပါလွ်င္ အသံုးမျပဳရေသးေသာ ေဗာက္ခ်ာ၏ နံပါတ္အား ၎၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ မတိုင္္မီ အထူးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာရံုးခန္းသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ ေဗာက္ခ်ာ P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ၏ အေကာင့္ထဲသို႔ အလုပ္ရက္ 10 ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ထည့္သြင္းရယူႏိုင္မည္။
 • 8. အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးအား ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ ေဗာက္ခ်ာတစ္ေစာင္အား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေပမည္၊ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာအား အလားတူ နည္းလမ္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရေပမည္။ အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာအား ၎ေဗာက္ခ်ာေပၚတြင္ အမည္ေဖာ္ျပထားသည့္ အသံုးျပဳသူသာလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ။ အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာအား ထုတ္ျပန္ေပးျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ၎အား သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးျပဳမႈ တည္ေနရာ၌သာလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္။ အသံုးျပဳမႈ တည္ေနရာသည္ တြဲဖက္ပါတနာ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္လွ်င္ ၎အဖြဲ႕၀င္သည္ ေဗာက္ခ်ာအား အသံုးျပဳရန္ ၎တို႔ဆႏၵရွိေသာ အဆိုပါ ဟိုတယ္ထံသို႔ အခန္းမွာယူမႈတစ္ခု တိုက္ရိုက္ ျပဳလုပ္ရမည္။ LOTTE Hotels & Resorts သည္ ေဗာက္ခ်ာ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဟုိတယ္ အခန္းမွာယူမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား မွန္သမွ်အတြက္ တာ၀န္ယူမယူပါ။
 • 9. အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာတစ္ေစာင္အား အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ၎ေဗာက္ခ်ာေပၚ၌ အမည္ေဖာ္ျပထားေသာ အသံုးျပဳသူသည္ မိမိျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရန္ ၎အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာႏွင့္အတူ ID တစ္ခုအား ျပသရမည္။ အသံုးျပဳသူသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မူ ၎ေဗာက္ခ်ာအား အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 10. အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာအား ကိုးရီးယားရွိ LOTTE အခြန္အခမဲ့ ဆိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုင္မ်ိဳးစံုတြင္ ေဗာက္ခ်ာတစ္ခုတည္းအား ခြဲပိုင္း၍ အသံုးမျပဳႏိုင္ေပ။ ထို႔ျပင္ အခြန္အခမဲ့ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ ၀ယ္ယူထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား သင္ ျပန္လည္ေပးပို႔ခ်ိန္တြင္ ေငြျပန္အမ္းမႈအား လက္ခံရရွိဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္ရက္ 10 ရက္အတြင္း P ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ျပန္လည္ ခ်ီးျမင့္ေပးမည္ ။
 • 11. အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာမ်ားအား ေငြသားျဖင့္လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ၊ ထို႔ျပင္ ဤနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိထားေသာ ေဗာက္ခ်ာမ်ားအားလည္း အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။
 • 12. အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာတစ္ခုအား အသံုးျပဳျပီးေနာက္ ၎တြင္ က်န္ရွိေနေသာ လက္က်န္ေငြမ်ား မွန္သမွ်ကို ျပန္လည္ ေငြအမ္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပြိဳင့္အမွွတ္မ်ား ျပန္လည္ အမ္းေပးျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။
 • 13. LOTTE Hotels & Resorts ျဖင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမွားအယြင္းေၾကာင့္ မဟုတ္သမွ် ကာလပတ္လံုး ႏုတ္ယူ၊ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျပီးေသာ ေဗာက္ခ်ာမ်ားအား ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 14. LOTTE Hotels & Resorts သည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ သို႔မဟုတ္ ခုိးယူခံရေသာ အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမယူပါ။
 • 15. LOTTE Hotels & Resorts သို႔မဟုတ္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းပိုင္း အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ၎အေျခအေနျပီးေနာက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ပါလွ်င္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မိတ္ဖက္ စတိုးဆိုင္မ်ားအား အစားထိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
 • 16. အထူးအခြင့္အေရး ေဗာက္ခ်ာမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ တားျမစ္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္း ဆံုးရံႈးမည္။

အပိုဒ္ 6 ပြိဳင့္အမွတ္ လွဴဒါန္းမႈ

 • 1. အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ LOTTE Hotels & Resorts ႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ထားသည့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုထံသို႔ မိမိတို႔၏ အထူးအခြင့္အေရး ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား လွဴဒါန္းေကာင္း လွဴဒါန္းႏိုင္မည္။ LOTTE Hotels & Resorts ျဖင့္ မိတ္ဖြဲ႕ထားသည့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ မွာ UNICEF ဆိုင္ရာ ကိုးရီးယား ေကာ္မတီ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနမ်ားအရ ဤလူမႈေရးအသင့္အဖြဲ႕ မွာ အေျပာင္းအလဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ျပီး၊ အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္။
 • 2. အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ပြိဳင့္အမွတ္ 1,000 မွတ္ (10 USD) ၊ ပြိဳင့္အမွတ္ 5,000 မွတ္ (50 USD) ၊ ပြိဳင့္အမွတ္ 10,000 မွတ္ (100 USD) ၊ အစရွိေသာ တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းေကာင္း လွဴဒါန္းႏိုင္ျပီး၊ ကုမၸဏီ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ တစ္ဆင့္လည္း လွဴဒါန္းမႈျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • 3. ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား လွဴဒါန္းျပီးသည့္ေနာက္ ၎တို႔၏ ေျပာင္းလဲမႈ မွတ္တမ္းအား ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
 • 4. ေနထိုင္သူ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြခြန္ ႏႈတ္ယူ၊ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအတြက္ ေျပစာအား ထုတ္ျပန္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။

အပိုဒ္ 7 အဖြဲ႕၀င္အဆင့္မ်ား ႏွင့္ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား

 • 1. အဖြဲ႕၀င္အဆင့္မ်ားအား အဆင့္ 4 ဆင့္အျဖစ္ ပိုင္းျခားထားသည္ - ဂႏၶ၀င္၊ ေငြ၊ ေရႊ ႏွင့္ ပလက္တီနမ္။
 • 2. အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းမႈျပဳလုပ္ျပီးသည့္ အေပၚတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံသို႔ ဂႏၶ၀င္အဆင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေပးအပ္သြားမည္ ။
 • 3. အဖြဲ႕၀င္အဆင့္အား ထိန္းသိမ္းထားရန္ သို႔မဟုတ္ ျမင့္တင္ရန္အတြက္ငွာ LOTTE Hotels & Resorts က သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္။
 • 4. LOTTE Hotels & Resorts သည္ 1 နွစ္တာတစ္ေလွ်ာက္ ၎၌ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေန႔ အေရအတြက္၊ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အၾကိမ္ အေရအတြက္ ႏွင့္ အခန္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ေငြပမာဏ အစရွိသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ အဖြဲ႕၀င္အဆင့္အား ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ပါသည္။ ဤသည္ာ US ေဒၚလာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲထားျပီး၊ သင့္အဖြဲ႕၀င္အဆင့္အား ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်ိန္ညွိေပးမည္။ ထည့္သြင္းေရတြက္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္အေျခအေန သံုးခုမွ အနည္းဆံုး တစ္ခုျဖင့္ ျပည့္မီကိုက္ညီမႈ ရွိရေပမည္။
  • 1) ဂႏၶ၀င္ အဆင့္
   • - တည္းခိုခဲ့သည့္ အၾကိမ္ အေရအတြက္ - 0
   • - တည္းခိုခဲ့သည့္ ေန႔ အေရအတြက္ - 0
   • - အခန္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ေငြပမာဏ - 0
  • 2) ေငြ အဆင့္ㅁ
   • - တည္းခိုခဲ့သည့္ အၾကိမ္ အေရအတြက္ - 3
   • - တည္းခိုခဲ့သည့္ ေန႔ အေရအတြက္ - 7
   • - အခန္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ေငြပမာဏ - $2,000
  • 3) ေရႊ အဆင့္
   • - တည္းခိုခဲ့သည့္ အၾကိမ္ အေရအတြက္ - 10
   • - တည္းခိုခဲ့သည့္ ေန႔ အေရအတြက္ - 25
   • - အခန္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ေငြပမာဏ - $7,000
  • 4) ပလက္တီနမ္ အဆင့္
   • - တည္းခိုခဲ့သည့္ အၾကိမ္ အေရအတြက္ - 20
   • - တည္းခိုခဲ့သည့္ ေန႔ အေရအတြက္ - 50
   • - အခန္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ေငြပမာဏ - $15,000
 • 5. အဆင့္ ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ႏွင့္ ေအာက္သို႔ေလ်ာ့က်ျခင္းဟူ၍ ပိုင္းျခားထားသည္။
 • 6. ယခင္ႏွစ္၏ ဇန္န၀ါရီလ 1 ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာလ 31 ရက္အထိ 1 ႏွစ္တာတစ္ေလွ်ာက္ အသံုးျပဳမႈ မွတ္တမ္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ (ဟိုတယ္မွ ခ်က္ခ္ေအာက္ျပဳလုပ္မႈေပၚတြင္ အေျခခံကာ) တစ္ႏွစ္စီ၏ ပထမဆံုးေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အဆင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ိန္ညွိမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားေပမည္။
 • 7. အလားတူႏွစ္၏ ဒီဇင္ဘာလ 31 ရက္ ေရာက္သည့္အထိ အဖြဲ႕၀င္အဆင့္မ်ားအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္။
 • 8. အဆင့္ တစ္ဆင့္စီအတြက္ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
  • 1) ဂႏၶ၀င္ အဆင့္
   • ① ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈျပဳေသာ ပမာဏ၏ 3% ျဖင့္ ညီမွ်ေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္း
  • 2) ေငြ အဆင့္
   • ①  ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈျပဳေသာ ပမာဏ၏ 3% တန္ဖိုး + 50% အပို ဆုခ်ီးျမင့္မႈ (ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈျပဳေသာ ပမာဏ၏ 4.5% တန္ဖိုးျဖင့္ ညီမွ်ေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္း)
   • ② အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ 10% ေလွ်ာ့ေဈး
  • 3) ေရႊ အဆင့္
   • သူ - မွေ့ယာနှင့်အိပ်ရာခင်းလျှော့ဈေး(LOTTE HOTEL SEOUL)
   • ① ၂၅% လျှော့ဈေးရှိသော မွေ့ယာနှင့်အိပ်ရာခင်းအမျိုးအစားများ - မွေ့ယာ၊ မွေ့ယာအစုံလိုက် (အုံးတား + အပေါ်နှင့်အောက်ကုတင်ခြေထောက်များပါဝင်သည်)
   • ② ၃၅% လျှော့ဈေးရှိသော အိပ်ရာခင်းအမျိုးအစားများ - စောင် (အစွပ်ပါဝင်သည်)၊ ခေါင်းအုံး (အပေါ်အစွပ်နှင့် အတွင်းအစွပ်ပါဝင်သည်)၊ ရေချိုးဝတ်ရုံ၊ ကိုယ်သုတ်ပုဝါများ (၅ ထည်စီ)၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါများ (၁၀ ထည်စီ)
   • ③ ဝယ်ယူမှုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းhsblue@lotte.net
   • ④ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ပေးပို့ခြင်းမရရှိနိုင်ပါ။ ငွေပေးချေမှုအား LOTTE HOTEL SEOUL ဧည့်ကြိုကောင်တာ တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
  • 4) ပလက္တီနမ္ အဆင့္
   • သူ - မွေ့ယာနှင့်အိပ်ရာခင်းလျှော့ဈေး(LOTTE HOTEL SEOUL)
   • ① ၃၀လျှော့ဈေးရှိသောမွေ့ယာနှင့်အိပ်ရာခင်းအမျိုးအစားများမွေ့ယာ၊မွေ့ယာအစုံလိုက်(အုံးတား+အပေါ်နှင့်အောက်ကုတင်ခြေထောက်များပါဝင်သည်)
   • ② ၄၀%လျှော့ဈေးရှိသောအိပ်ရာခင်းအမျိုးအစားများစောင်(အစွပ်ပါဝင်သည်)၊ခေါင်းအုံး(အပေါ်အစွပ်နှင့်အတွင်းအစွပ်ပါဝင်သည်)၊
   • ③ ရေချိုးဝတ်ရုံ၊ကိုယ်သုတ်ပုဝါများ (၅ ထည်စီ)၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါများ (၁၀ ထည်စီ)
   • ④ ဝယ်ယူမှုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းhsblue@lotte.net
   • ⑤ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ပေးပို့ခြင်းမရရှိနိုင်ပါ။ ငွေပေးချေမှုအား LOTTE HOTEL SEOUL ဧည့်ကြိုကောင်တာ တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်
  • 5) အားလံုးေသာ အဆင့္မ်ားအတြက္ အေထြေထြ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ား
   • ① LOTTE City Hotel Mapo "Naru" ၊ LOTTE City Hotel Gimpo ေလဆိပ္ "C'cafe" စားေသာက္ဆိုင္ (အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္သာ/မနက္စာ မပါ၀င္ပါ) တြင္ 10% ေလ်ာ့ေစ်း
   • ② LOTTE Resort Buyeo ၏ ေရထဲဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ေဆာင္နာေခၚ ေပါင္းခံ ေခၽြးထုတ္သည့္ ေပါင္းခံအိမ္တြင္ 40% ေလ်ာ့ေစ်း။ Bondimaseul တြင္ 10% ေလ်ာ့ေစ်း။ (အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္သာ)
   • ③ LOTTE World Adventure သို႔ တစ္ေန႔တာလံုး ျဖတ္သန္းခြင့္မ်ားအေပၚ 20% ေလ်ာ့ေစ်း (အတူလိုက္ပါသည့္ ဧည့္သည္မ်ား သံုးဦးအထိႏွင့္အတူ)
   • ④ ကိုးရီးယားရွိ LOTTE အခြန္အခမဲ့ ဆိုင္မ်ားတြင္ 5~10% ေလ်ာ့ေစ်း (အခ်ိဳ႕ေသာ ဘရန္းတံဆိပ္မ်ား ႏွင့္ အိုင္တမ္မ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည္)
   • ⑤ Asiana Airlines ေလေၾကာင္းလိုင္းအားျဖင့္ ကိုးရီးယားတြင္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈမ်ားအေပၚ 10% ေလ်ာ့ေစ်း (အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ ကုဒ္ရွယ္ယာမ်ား မပါ၀င္ေပ)
   • * အထက္ပါ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းလိုမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳျပီး 1588-8000 (Asiana Airlines) သို႔ ေခၚဆိုပါ။
  • * အဆင့္အလိုက္ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ားအား LOTTE Hotels & Resorts တြင္ ေနထိုင္တည္းခိုစဥ္ ကမ္းလွမ္း၊ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ②~⑦ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ားအား Signiel ႏွင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားတြင္ လက္ခံရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယာမကာမ်ား၊ ထို႔ျပင္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးျခင္း ေလ်ာ့ေစ်းမ်ားအား Signiel ႏွင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားရွိ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္ေအာက္မွ ဆိုင္မ်ားသို႔ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ (Signiel Seoul ၊ ဆိုး(လ္) (Seoul)၊ World (Seoul Jamsil) ၊ ဘူစန္ ၊ ေဂ်ဂ်ဴ (Jeju) ၊ အူလ္ဆန္ (Ulsan)၊ ဟႏြိဳင္ (Hanoi) ၊ Legend Saigon ၊ ကြမ္ (Guam)၊ ေမာ္စကို (Moscow) ၊ Saint Petersburg (စိန္႕ပီတာဘတ္) ၊ ရန္ကုုန္ အတြက္သာ)
  • * အခန္း အဆင့္ျမွင့္ျခင္း အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္သည္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူမွ မွာယူထားေသာ အခန္းထက္ ပိုမို ဂရိတ္အဆင့္ ျမင့္မားေသာ အခန္းအား ကမ္းလွမ္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္ (Club အခန္းမ်ား ႏွင့္ Suite ခန္းမ်ား မပါ၀င္ေပ)။ အခန္း ရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး အခန္း အဆင့္ျမွင့္ျခင္းအား ကမ္းလွမ္းေပးခ်င္မွ ကမ္းလွမ္းေပးမည္ ။
  • * Club Lounge ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ Club Lounge မ်ား သို႔မဟုတ္ Executive Lounge မ်ား ရွိသည့္ ဟုိတယ္မ်ားသို႔ ကန္႔သတ္ထားသည္။
  • * PL အဆင့္ျဖင့္ ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေနရာတည္းခိုခြင့္ အပိုဆုေၾကးအား အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ အခန္းမွာယူမႈမ်ားအား ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ခ်က္ခ္အင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္ အေတာအတြင္း ေနထိုင္တည္းခိုမႈ ေဗာက္ခ်ာအား ျပသရမည္။
  • * ေနာက္က်၍ ခ်က္ခ္ေအာက္ထြက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအား Signiel ႏွင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္မ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ထားျပီး၊ ဇူလိုင္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ LOTTE Hotel Jeju ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဟိုတယ္၏ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤ၀န္ေဆာင္မႈ မရရွိႏိုင္လွ်င္ ပြိဳင့္အမွတ္ 1,000 အား ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေလ်ာ္မည္။
  • * တည္းခိုေနထိုင္ရာ ဟိုတယ္၏ အေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး အထက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား မရရွိႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အစားထိုးေပးေသာ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေပသည္။
 • 9. အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ LOTTE Hotels & Resorts မွ ၎၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္း ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အျခား အထူး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား လက္ခံရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ LOTTE Hotels & Resorts သို႔မဟုတ္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းပိုင္း အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ၎အေျခအေနျပီးေနာက္ သက္ေရာက္မႈ ေသာ္လည္းေကာင္း အားလံုးေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေနသည့္ မိတ္ဖက္ စတိုးဆိုင္မ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈျပဳရန္ လိုအပ္လွ်င္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္မႈႏွင့္အတူ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ေပသည္။
 • 10. အထူးအခြင့္အေရး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား လက္ခံရရွိရန္ LOTTE Hotels & Resorts တြင္ အခန္းမွာယူမႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ အဖြဲ႕၀င္နံပါတ္အား ေဖာ္ျပျပီး၊ ဟိုတယ္ခန္းမ်ားတြင္ တည္းခိုခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္ စတိုးဆိုင္မ်ားအား အသံုးျပဳခ်ိန္တို႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္ကဒ္ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပံုပါေသာ ID အား တင္ျပရေပမည္။
 • 11. LOTTE Hotels & Resorts မပါ၀င္သည့္ ၎၏တြဲဖက္ပါတနာ ဟိုတယ္မ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံသို႔ ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးေသာ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈနွင့္ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားႏိုင္ျပီး၊ ဟိုတယ္တစ္ခုစီမွ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္သည္ႏွင့္အညီ ရွိပါမည္။
ေျပာင္းလဲမႈျပဳသည့္ ရက္စြဲမ်ား - ၾသဂုတ္လ 1 ရက္၊ 2016 [ယခင္ ေဒါင္းလုဒ္ ဗားရွင္း] {ut}ေျပာင္းလဲမႈျပဳသည့္ ရက္စြဲမ်ား - မတ္လ 23 ရက္၊ 2018 [ယခင္ ေဒါင္းလုဒ္ ဗားရွင္း]{ut}

ေျပာင္းလဲမႈျပဳသည့္ ရက္စြဲမ်ား - မတ္လ 1 ရက္၊ 2016 [ယခင္ ေဒါင္းလုဒ္ ဗားရွင္း]

ေျပာင္းလဲမႈျပဳသည့္ ရက္စြဲမ်ား - သဂုတ္လ 1 ရက္၊ 2016 [ယခင္ ေဒါင္းလုဒ္ ဗားရွင္း]

ေျပာင္းလဲမႈျပဳသည့္ ရက္စြဲမ်ား - မတ္လ 23 ရက္၊ 2018 [ယခင္ ေဒါင္းလုဒ္ ဗားရွင္း]

စတင္သက္ေရာက္မႈ ရွိေစေသာ ရက္စြဲမ်ား မတ္လ 23 ရက္၊ 2018

အထူးအခြင့္အေရး အဖြဲ႕၀င္ ဆုခ်ီးျမင့္မႈမ်ား အစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ မတ္လ 23 ရက္၊ 2018 မွ စတင္ျပီး သက္ေရာက္မႈရွိမည္။