Trang chủ Thông tin tập đoàn Báo cáo vấn đề về đạo đức

Báo cáo vấn đề về đạo đức

Giới thiệu về Văn phòng Đạo đức của LOTTE HOTEL
Văn phòng Đạo đức LOTTE HOTEL có mục đích như một văn phòng hướng dẫn cho tất cả nhân viên và thúc đẩy môi trường tổ chức có đạo đức. Có một hệ thống báo cáo để giải quyết bất kỳ vấn đề phi đạo đức nào tại nơi làm việc. Các mối quan ngại mang tính chất này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau: xung đột lợi ích, phân biệt đối xử hoặc quấy rối, các hoạt động kế toán hoặc kiểm toán có vấn đề và tuân thủ luật pháp và quy định. Các chương trình đào tạo các vấn đề đạo đức doanh nghiệp cũng được thực hiện để ngăn chặn hành vi phi đạo đức. Bạn có thể gửi báo cáo thông qua hệ thống báo cáo đạo đức. Điều quan trọng đối với LOTTE là chúng ta phải tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Báo cáo vấn đề về đạo đức

Thông tin bạn báo cáo trên cơ sở hoàn toàn bí mật và ẩn danh.
Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng những nhận xét của bạn sẽ được xem xét và giữ bí mật.

Văn phòng Đạo đức của LOTTE HOTEL

TEL : +82-2-317-7001 (Korean) , +82-2-317-7000 (English) Đường dây nóng được ghi âm 24 giờ
FAX : +82-2-757-6097
ADDRESS : LOTTE HOTEL Ethics Office, 30, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul 100-721

[EMAIL]
Ethics Office : hotelaudit@lotte.net
Faretrade Office : hotelantitrust@lotte.net